บสย.ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผนึก กนอ.-ธนาคารหนุนธุรกิจสีเขียว

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผนึก กนอ. และธนาคารพันธมิตรขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียว ปรับปรุงเครื่องจักรสู่พลังงานทางเลือก เพื่ออนุรักษ์พลังงาน เปิดวงเงินค้ำสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมมือกันสนับสนุนนโยบายแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2569 ได้แก่ BIO-Economy เศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว ด้วยมาตรการการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บสย. พร้อมให้การสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 บสย. SMEs สร้างชาติ พร้อมสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อราย 100 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันนาน 10 ปี

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket