BTS ออก‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ เรตติ้ง A ขายรายย่อยครั้งแรก พ.ย.นี้

บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTS) ออก ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ เสนอขายประชาชนครั้งแรก จำนวน 4 รุ่น อันดับความน่าเชื่อถือ “A” พร้อมแต่งตั้ง 5 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย คาดเสนอขายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ผู้เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้เว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

 

รุ่นอายุประมาณ 2 ปี
รุ่นอายุประมาณ 4.5 ปี
รุ่นอายุประมาณ 7.5 ปี
รุ่นอายุประมาณ 10 ปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะมีการประกาศผลตอบแทนอีกครั้ง

 

“ประเด็นเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน โดยบริษัทฯ มีปณิธานที่จะแนะนำหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง จึงได้จัดให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ เคยออกและเสนอขาย SLB ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้เราเชื่อว่าการออกและเสนอขาย SLB ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนทั่วไปด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว การลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ อีกด้วย” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าว

 

BTS ออก‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ เรตติ้ง A ขายรายย่อยครั้งแรก พ.ย.นี้

 

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และในการเสนอขายหุ้นกู้ฯ แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 กำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีการดำเนินการตามภาระผูกพันเพิ่มเติม โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการดำเนินงานตามภาระผูกพันดังกล่าว จะอ้างอิงกับผลสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำหรับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ BTS ที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ มี 2 ด้าน ได้แก่

 

1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทในปัจจุบัน) โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี 2574
2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทมีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปีของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว สำหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่อายุยาวที่สุดหรือรุ่นอายุประมาณ 10 ปี จะมีการประเมินผล 4 ครั้ง โดยวันประเมินผล คือ ช่วงสิ้นปีงบประมาณของบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567, 2569, 2571 และ 2574 ขณะที่รุ่นที่อายุลดหลั่นลง จำนวนครั้งในการประเมินผลก็จะน้อยลง

ทั้งนี้ หาก BTS ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งสองเป้าหมายภายในวันประเมินผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงินเทียบเท่าอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ หรือหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันประเมินผล จะมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงิน เทียบเท่าอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

โดยภาระผูกพัน คือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) จากหน่วยงาน และ/หรือ องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ/หรือ สากล ซึ่งหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการยืนยันถึง Commitment ที่บริษัทฯ มีต่อประเด็นเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

นายสุรยุทธ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นไปตาม กลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ของ BTS นั่นคือการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral ) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน (ปี 2561-2564) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 2 ปีซ้อน จาก DJSI (DJSI Industry Leader) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

 

โดยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Transportation Company จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย

BTS ดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Move ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำหรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ธุรกิจ Mix หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจการจัดจำหน่าย และธุรกิจ Match เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ